News-Archiv

Referendari/a (70%)

La Curatella professiunala Surselva enquera sin igl 1. da schaner 2022 ni tenor cunvegnientscha in/ina Referendari/a…

Organisaziun dil transport da rumien da Numnasontga

Gliendisdis, igl 1. da november 2021 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

Planisaziun directiva Regiun Surselva

Adattaziuns dils plans directivs cantunal e regiunal davart il territori da skis Flem-Laax 02.FS.30

funcziunari/a da sequestraziun (100%)

Uffeci da stumadira e concuors Surselva Gl’Uffeci da stumadira e concuors Surselva cun sedia a Glion ei…

Secretari/a (80%-100%)

La Regiun Surselva encuera per igl 1. da schaner 2022 ni tenor cunvegnientscha in/ina SECRETARI/A (80%-100%)

Organisaziun dil transport da rumien da Sontgilcrest

Gievgia, ils 03 da zercladur 2021 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

Informaziuns LUF

Recamondaziuns d’agir en connex culla preschientscha dil luf

Organisaziun dil transport da rumien da Tschuncheismas

Gliendisdis, ils 24 da matg 2021 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

Organisaziun dil transport da rumien da Anceinza

Gievgia, ils 13 da matg 2021 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

NIEV

Per immediat sa ei era vegnir dismess Tetra Pak sur il sac blau da rimnada da plastic dalla Regiun Surselva

Organisaziun dil transport da rumien da Pastgas

Venderdis Sogn - Gliendisdis Pastgas

Organisaziun dil transport da rumien da Sogn Giusep

Venderdis, ils 19 da mars 2021 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

Mitwirkungsauflage regionaler Richtplan 19. Februar 2021 bis 22. März 2021

Der regionale Richtplan Surselva und Imboden wird im Bereich Tourismus, Festsetzung Zubringeranlage / Erschliessung…

menader/a digl uffeci da stumadira e concuors (100%)

Igl uffeci da stumadira e concuors dalla Regiun Surselva ei responsabels per tuttas vischnauncas dalla regiun…

funcziunara/funcziunari da stadi civil (70-100%)

Muort pensiunament dil menader en uffeci encurin nus per igl 1. da november 2021 in(a) funcziunara/funcziunari da…

Steila Surselva 2020/2021

Il bus da notg Steila Surselva cursescha bu duront la sesiun 2020/2021.

Organisaziun dil transport da rumien da Anceinza

Gievgia, ils 21 da matg 2020 sto il transport da rumians vegnir adattaus suandontamein:

Fondo da sport dalla Regiun Surselva

Per promover il sport popular meina la Regiun Surselva in fondo da sport. Promovi vegnan sulettamein cuors da G+S. …

La tiarza etappa dalla deponia ei en construcziun

La Regiun Surselva ei vidlunder d’engrondir la deponia en siu stabiliment a Plaun Grond/Rueun. Igl ei la tiarza…