Mandat preventiv

Jeu hai eregiu in mandat preventiv tenor artechel 360 e ss. ccs. e giavischel da schar registrar il liug da deposit tier igl uffeci civil. Co stoss jeu agir?

 • Vus stueis consultar persunalmein in uffeci da stadi civil
 • Vus stueis esser habels d'agir
 • Vus stueis s'identificar cun in passport ni cun la carta d'identitad

Tgei fa igl uffeci civil?

 • L'impurtaziun dil liug da deposit da vies mandat preventiv succeda sin fundament da Voss'annunzia el register dil stadi civil. Per plascher duvrar il formular da damonda.
 • En cass d'ina inhabilitad d'agir astga l'autoritad per la protecziun d'affons e carschi (APUC) consultar in uffeci civil per pretender sclariment schebein in mandat preventiv ei avon maun. La risposta vegn communicada en scret entras igl uffeci civil consultau. Aschia vegn garantiu ch'il mandat preventiv vegn examinaus entras l'APUC e daventa aschi spert sco pusseivel en vigur.

Tgei fa igl uffeci civil buc?

 • Il mandat preventiv sa buca vegnir deponius tier igl uffeci civil.
 • Negina cussegliaziun ed emissiun da mandats preventivs.
  • per plascher consultar l'APUC da Vies liug da domicil, in notar, in advocat ni la Pro Senectute.
 • Negin'impurtaziun e negin deposit da disposiziuns da pazientas e pazients.
  • per plascher consultar Vossa cassa da malsauns ni il miedi da casa

 

Naven digl 01. da schaner 2022 san mandats preventivs vegnir deponi el cantun Grischun tier ina dallas autoritads per la protecziun d'affons e carschi (APUC). La taxa cumporta 100 frs.